Житомирський обласний центр хореографічного мистецтва створений у листопаді 2005 року.

Основними завданнями центру є:

• сприяння розвитку хореографічного мистецтва на Житомирщині;
• створення умов для забезпечення спеціалістами-хореографами культурно-освітніх закладів області;
• відродження та примноження хореографічного мистецтва на основі фольклорної спадщини краю;
• виявлення обдарованої до занять хореографією молоді з усіх регіонів Житомирщини;
• збереження національних звичаїв, розвиток культурного та інтелектуального потенціалу Житомирщини, формування позитивного мистецького іміджу області;
• координація творчих зусиль митців області щодо розвитку хореографічного мистецтва;
• поширення хореографічної освіти, сприяння виховним та естетичним процесам в загальноосвітніх школах та мистецьких закладах;
• забезпечення передумов для професійного і морального становлення творчої молоді.

Гузун-Рубан Олена Михайлівна
директор,
заслужений працівник культури
України

Директор центру хореографічного мистецтва – Гузун-Рубан Олена Михайлівна-заслужений працівник культури України.

Художній керівник центру - Гузун Михайло Семенович, балетмейстер - Гузун Тетяна Іванівна - Народні артисти України, Почесні громадяни м. Житомира, професори, лауреати премії імені Івана Огієнка.

Михайло та Тетяна Гузун
художні керівники,
Народні артисти
України

Для реалізації основних завдань і функцій Центр хореографічного мистецтва організовує концерти, фестивалі, свята, конкурси, методичні конференції, семінари, гастрольні поїздки, встановлює і підтримує зв'язки з зарубіжними державними і громадськими організаціями, бере участь у міжнародних і національних фестивалях, гастрольних зарубіжних поїздках, організовує спільно з іншими закладами культури, творчими та громадськими організаціями, меценатами семінари, творчі лабораторії з проблем розвитку, взаємозбагачення, популяризації хореографічної культури Житомирської області.

26.12.2013 року наказом міністра культури України ансамблю танцю «Сонечко» Житомирського обласного центра хореографічного мистецтва надано статус академічного.


The Zhytomyr Regional Choreographic Art Center was founded in November 2005.

The principal aims of the centre are:

• to encourage development of choreographic art in the Zhytomyr region;
• to create favorable conditions for training professional choreographers for regional institutions;
• to revive and increase choreographic art on the basis of folk traditions of the country;
• to discover talented young people in choreography from all over Zhytomyr region;
• to preserve national customs, to develop cultural and intellectual potential and to create positive artistic image of the Zhytomyr region;
• to coordinate the artists' efforts for the development of choreographic art;
• to propagate choreographic education, to encourage process of upbringing and esthetic education in general education schools and art institutions;
• to create conditions for moral and professional growth of young artistic people.

Director of Choreographic Art Center – Olena Guzun-Ruban-Honored Worker of Culture of Ukraine.

Head of the Centre – Mykhailo Guzun, ballet master – Tetyana Guzun – People’s Artists of Ukraine, Honorary citizens of Zhytomyr, professors, Ivan Ogienko prize winners.

To achieve its main aims, the Choreographic Art Center organizes numerous concerts, festivals, holidays, competitions, conferences, seminars and concert tours. Besides, the Centre establishes and maintains the relationships with foreign state and public organizations, participates in national and international festivals and concert tours abroad. In addition, together with other cultural institutions and public organizations, the Centre is the founder of art clubs, the main principals of which is to broaden and increase popularity of dancing and develop choreographic culture in the region.

On 12/26/2013 Sonechko Folk Dance Company of Zhytomyr Regional Choreographic Art Center was awarded the title of Academic Folk Dance Company by Ministry of Culture of Ukraine.